Humanistične znanosti

Doktorski študij humanističnih znanosti na Alma Mater Europaea Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.


Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Dokumenti

Predmetniki

1. letnik

zap. št.  Predmet Izvajalec ECTS
1. semester
1 Humanistika I Več izvajalcev 15
2 Izbirni predmet   5
3 Individualno raziskovalno delo I – predpriprave na doktorsko tezo Prof. dr. Polona Tratnik 10
2. semester
4 Humanistika II Prof. dr. Polona Tratnik 15
5 Izbirni predmet II   5
6 Doktorski seminar 1 – prijava teme doktorske disertacije Prof. dr. Polona Tratnik 10

2. letnik

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
3. semester
7 Izbirni predmet III   5
8 Izbirni predmet IV   5
9 Izbirni predmet V   5
10 Izbirni predmet VI   5
11 Individualno raziskovalno delo II (na doktorski disertaciji)    10
4. semester
12 Izbirni predmet VII   5
13 Izbirni predmet VIII   5
14 Individualno raziskovalno delo III (na doktorski disertaciji)    10
15 Doktorski seminar 2 Prof. dr. Polona Tratnik 10

3. letnik

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
5. semester
16 Izdelava doktorske disertacije   30
6. semester
17 Doktorska disertacija (priprava in zagovor)   30

Izbirni predmeti

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev  
2 Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu prof. dr. Curtis L. Carter 5
3 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio  
4 Semiotika vsakdanjega življenja doc. dr. Dalila Honorato 5
5 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse prof. dr. Lev Kreft 5
6 Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti prof. dr. Tyrus Miller  
7 Sodobne teorije v umetnosti prof. dr. Miodrag Šuvaković 5
8 Komunikacija in družba izr. prof. dr. Polona Tratnik 5
9 Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije izr. prof. dr. Polona Tratnik 5
10 Dokumentarni strip in grafični roman doc. dr. Leonora Flis  
11 Teorija filma in popularne kulture prof. dr. Darko Štrajn 5
12 Tehnizirana dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij doc. dr. Melita Zajc 5
13 Umetnost v socializmu: primer Slovenija dr. Petja Grafenauer 5
14 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki doc. dr. Mojca Puncer 5

Modul Študiji družb in človeka
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev  
2 Religija in družba izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante  5
3 Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij izr. prof. dr. Helena Motoh 5
4 Doba revolucij prof. ddr. Igor Grdina  
5 Fevdalna Evropa prof. ddr. Igor Grdina  
6 Medkulturnost in etos sporazumevanja prof. dr. Lenart Škof  
7 Filozofija človekovih pravic izr. prof. dr. Rok Svetlič 5
8 Politična filozofija prof. dr. Cirila Toplak  
9 Znanje in sodobne družbe doc. dr. Eva Klemenčič 5
10 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa prof. dr. Lev Kreft  
11 Antropologija ljubezni in seksualnosti doc. dr. Alja Adam 5
12 Logoterapija in eksistencialna analiza doc. dr. Sebastjan Kristovič  
13 Aplikativna medicinska antropologija prof. dr. Mojca Ramšak  
14 Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu izr. prof. dr. Renata Šribar  

Modul Politična misel
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev  
2 Filozofija in mediji – Pasolini prof. dr. Jean-Luc Nancy, izr. prof. dr. Giovanni Tusa  
3 Filozofija in mediji – dekonstrukcija prof. dr. Jean-Luc Nancy, izr. prof. dr. Giovanni Tusa  
4 Filozofske in politične revolucije izr. prof. dr. Creston Davis  
5 Psihoanaliza, filozofija in nevroznanost izr. prof. dr. Creston Davis  
6 Teorija kategorij in filzofska dialektika prof. dr. Rocco Gangle  
7 Zgodovinska antropologija in regionalne študije več izvajalcev  
8 Filozofija človekovih pravic izr. prof. dr. Rok Svetlič 5
9 Religija in družba izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante 5
10 Medkulturnost in etos sporazumevanja prof. dr. Lenart Škof 5

Drugi izbirni predmeti

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
15 Védenje in diskurz doc. dr. Eva Klemenčič  
16 Sociologija znanja doc. dr. Eva Klemenčič  
17 Etika v znanosti in raziskovalna integriteta (RI) Izr. prof. dr. Renata Šribar in prof. dr. Mojca Ramšak  
18 Medvrstniško nasilje izr. prof. dr. Renata Šribar  
19 Literarno novinarstvo doc. dr. Leonora Flis  
20 Pregled svetovne književnosti – od antike do sodobnosti doc. dr. Leonora Flis  
21 Tekstualne analize in strategije doc. dr. Leonora Flis  
22 Zibelka civilizacije – Bližnji vzhod od Keramičnega neolitika do Perzijskega imperija doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger  
23 Evropa v prazgodovini – od ledenodobnih lovcev in nabiralcev do keltskih bojevnikov Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger  
24 Uvod v arheološko metodologijo in teorijo doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger  
25 Antropologija dela in migracij doc. dr. Karmen Medica 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Humanistične znanosti
Magistrski študij: Humanistične znanosti

CV:

Bibliografija: Preberi več

Rojen leta 1949 v Ljubljani, kjer je 1972 na Univerzi diplomiral iz zgodovine umetnosti in zgodovine. Med leti 1972 – 1986 kustos-raziskovalec v Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 1975 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo „Nefiguralni elementi v slovenskem slikarstvu 16. stoletja“, leta 1983 pa doktoriral z disertacijo „Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost: od preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma“. Med leti 1986 do 1992 je bil direktor Moderne galerije v Ljubljani. Leta 1992 je bil habilitiran za izrednega profesorja na Univerzi v Ljubljani. V letih 1992 – 1993 krajši čas namestnik ministra za kulturo Republike Slovenije. V letih 1993 – 1994 študijsko bivanje v Parizu s pomočjo »Paul Getty Grant Program«. Od leta 1996 naprej profesor na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, od leta 2001 redni profesor, vodja programa Zgodovinska antropologija in smeri Zgodovinska antropologija likovnega, zdaj tudi nosilec predmetov na 2. in 3. stopnji študijskega programa Humanistične znanosti na ISH. Leta 1998 povabljen na »Getty’s Summer Institute for Visual and Cultural Studies« na University of Rochester, N. Y., ZDA Med leti 1999 in 2005 trikrat povabljen kot gostujoči profesor na EHESS, Pariz in leta 2001 na MSH, Pariz. Leta 2010 habilitiran kot redni profesor UL, kjer na ALUO poučuje teoretične predmete. Objavil okoli 800 enot, od tega 15 knjig.

Prednosti študija

Program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavnik), nevladnih organizacijah
  • raziskovalec ali vodja na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah
  • vladne in nevladne interdisciplinarne akcijske mreže, koordinatorji
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude