Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci AMEU - ECM. Pri delu sodelujejo tudi predstavniki študentov. Akademski zbor se sestane vsaj enkrat letno.

Predsednik akademskega zbora v študijskem letu 2014/2015 je mag. Tomaž Klojčnik. Študentje so vedno vabljeni na sejo preko študentskega sveta.

Naloge  in pristojnosti akademskega zbora so:

  • voli člane senata,
  • predlaga senatu kandidate za predstojnika programa,
  • obravnava poročilo o delu organizacijskih enot,
  • daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem,
  • daje druge pobude in predloge senatu ter opravlja druge naloge določene z zakonom in statutom.