Poslanstvo, vizija in strategija

POSLANSTVO ALMA MATER EUROPAEA - ECM

Osnovno poslanstvo AMEU – ECM je razvoj in izvajanje kakovostnih, komplementarnih in deficitarnih, evropsko orientiranih aplikativnih in konkurenčnih programov, kot jih potrebuje zlasti gospodarstvo Slovenije in Srednje Evrope.

Poslanstvo AMEU - ECM je izvajanje najkakovostnejših pedagoško-izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih programov z različnih področij ter služenje skupnosti kot univerzitetno središče, ki spodbuja razvoj, širjenje in uporabo znanja s področja različnih znanstvenih ved. AMEU - ECM razvija sodelovanje z univerzami iz regije ter drugih držav Evrope z namenom, da sprejema nova znanja in jih implementira v prostoru, ob sodelovanju z drugimi univerzami v regiji pa razvija nova znanja.

AMEU - ECM tako prispeva k gospodarskemu in kulturnemu razvoju ter oblikovanju vrednot, izpolnjuje lokalno, nacionalno in regionalno poslanstvo na izobraževalnem, raziskovalnem in kulturnem področju na temelju interdisciplinarnosti in transnacionalnosti. 

VIZIJA ALMA MATER EUROPAEA - ECM

Vizija AMEU – ECM je postati mednarodno izobraževalno središče, center odličnosti v izobraževanju in raziskovanju, ki bo s strateškim in aplikativnim razvojem kreativno reševala gospodarsko tehnološke, zdravstvene in socialno politične, ekološko podnebne in medkulturne probleme Centralne Evrope, zlasti Podonavja in Balkana. 

Kot odprta akademska skupnost bo s svojimi partnerji nudila projekte za gospodarski in tehnološki razvoj, mir in demokracijo, trajnostni razvoj ter razvoj ekološkega ravnotežja v regiji in s tem dala prispevek k reintegraciji Evrope.

STRATEGIJA ALMA MATER EUROPAEA - ECM

Delovanje AMEU – ECM temelji na naslednjih strateških usmeritvah:

  • razvoj študijskih programov, ki izobražujejo za zaposljive poklice;
  • razvoj temeljnih znanstvenih disciplin, na katerih temeljijo študijski programi;
  • izvajanje aplikativne znanstveno raziskovalne dejavnosti ter prenos dosežkov v okolje;
  • sodelovanje z gospodarskimi in drugimi organizacijami;
  • opravljanje strokovno razvojnega in svetovalnega dela;
  • mednarodno povezovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.

- Strateški načrt Alma Mater

URESNIČEVANJE STRATEGIJE

Alma Mater je kot samostojni visokošolski zavod vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri MIZŠ in kot znanstveno raziskovalna organizacija v razvid pri ARRS pod številko 2782. Alma Mater je po definiciji in po svojem poslanstvu mednarodno orientirano, zato povezuje številne znanstvenike in univerzitetne učitelje, ki razvijajo nove, interdisciplinarne, aplikativne, deficitarne, obstoječim komplementarne in zaposljive akademske študije na domačem in tujem trgu. Alma Mater deluje v Sloveniji zaradi primerjalnih prednosti, ki jih Slovenija uživa v srednje evropskem prostoru. Sedež je bil izbran zaradi posebej izražene podpore v lokalnih in javnih skupnosti ter s strani javnih zdravstvenih institucij. Zavod je pravno podvržen slovenski jurisdikciji, akademski patronat pa je leta 2009 ponudila Akademija znanosti in umetnosti v Salzburgu, ki je pozvala vse svoje člane da sodelujejo pri razvoju institucije in programa, leta 2011 pa institucionalni patronat, s tem da je priznala status pridružene članice v novi univerzi "Alma Mater Europaea of the European Academiy of Science and Arts". Od tedaj Alma Mater uporablja ime Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (skrajšano Alma Mater). Zaradi vpetosti v mednarodni prostor, je Akademija znanosti in umetnosti imenovala »International Board«, to je posvetovalni in nadzorni "mednarodni odbor", ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih institucij Podonavja, zlasti univerz in akademij.

Alma Mater izvaja svoj program glede na potrebe in možnosti.