Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov. V študentski svet AMEU - ECM so izvoljeni naslednji predstavniki:

V navedeni sestavi Študentski svet zaseda na rednih in korespondenčnih sejah ter obravnava študentsko problematiko v skladu s pooblastili in Statutom AMEU, imenuje predstavnike študentov v organe AMEU in sodeluje v pripravi in izvedbi projektov s Študentsko organizacijo Alma Mater, športno sekcijo Team Alma Mater in tutorji.