Arhivistika

Cilj študija arhivistike je izobraziti študente na področjih poslovanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom, vrednotenja, registracije, upravljanja, poročanja, potrjevanja in varovanja ter dolgodobnega vzdrževanja arhivskega in dokumentarnega gradiva. Diplomirani arhivisti bodo pridobljeno znanje uspešno uporabljali pri obvladovanju in poslovanju z arhivskim in dokumentarnim gradivom, ne oziraje se na to, na kakšne načine in oblike zapisa glede na digitalizacijo so nastajali.

Pridobljena teoretična znanja študenti dopolnjujejo z opravljanjem prakse, sposobni pa bodo hitrega prenosa v realno delovno okolje. Zagotovljena je visoka stopnja zaposljivosti.

Zakaj izbrati študij arhivistike?

Znanje je potrebno za učinkovito poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom od njegovega nastanka, hrambe pri ustvarjalcih, uporabe, vrednotenja, varovanja do predaje v dolgoročno hrambo v pristojni arhiv.

S pridobljenim znanjem na študiju arhivistike in pridobljenim nazivom diplomirani arhivist bodo diplomanti sposobni:

 • ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov in oblik komunikacijske tehnologije,
 • urejati in delovati v sistemih klasičnega in elektronskega arhiviranja,
 • celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso ter odločati o usodi arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • obvladovati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij.

Vpisni pogoji

Merila za priznavanje znanja in spretnosti,
pridobljenih pred vpisom v program

Pogoji za napredovanje po programu

Priznavanje znanj in prehodi med programi


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
1. semester
1 Uvod v arhivistiko 7
2 Poslovna informatika 5
3 Uvod v raziskovalne metode 7
4 Management v kulturi 5
5 Zgodovina institucij 6
2. semester
6 Zgodovina arhivske dejavnosti 6
7 Teoretične osnove arhivske znanosti 8
8 Teoretične osnove dokumentologije 8
9 E-arhivi I. 8

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2.letnik 60
3. semester
10 Materialno varstvo 8
11 E- arhivi II. 8
12 Arhivsko pravo 7
13 Zakonodaja s področja upravljanja s podatki 7
4. semester
14 Konservacija in restavracija arhivskega gradiva 6
15 Tipologija arhivskega gradiva 5
16 Upravljanje s podatki 5
17 Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva 8
18 Metode in postopki dela z arhivskim in dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih 6

3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 3.letnik 60
Skupaj za celotni študij 180
5. semester
19 Praksa 10
20 Izbirni predmet I 5
21 Izbirni predmet II 5
22 Izbirni predmet III 5
23 Izbirni predmet IV 5
6. semester
24 Izbirni predmet V 5
25 Izbirni predmet VI 5
26 Projektna naloga 5
  *Diplomska naloga 15

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Upravljanje dokumentov in model upravljanja dokumentacije pri ustvarjalcih 5
2 Latinski jezik, I 5
3 Latinski jezik, II 5
4 Latinska paleografija 5
5 Informacijska varnost 5
6 Informacijska oprema in infrastruktura  javnega E-arhiva 5
7 Standardi s področja varnosti v elektronskem okolju 5
8 Zajem in hramba E-arhiva in spremljevalnih storitev 5
9 Kulturna zgodovina Slovencev 5
10 Zgodovina Evrope novega veka 5
11 Upravni postopek in inšpekcijski postopki s področja arhivske dejavnosti 5

 

Prednosti študija

Ovladovanje vseh vrst arhivskega in dokumentarnega gradiva 

S pridobljenim znanjem bodo študentje obvladovali arhivsko strokovno delo v arhivskih službah, pri ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva ter v pristojnih arhivih in drugod, ne glede na to, v kakšnih oblikah in načinih je arhivsko in dokumentarno gradivo zapisano.

Posamezniku prilagojen študij

Program omogoča usklajevanje študija z delom in družino ter prihrani čas in denar, saj predvideva spremljanje predavanj v živo od doma (videokonference, zoom, ...), dostopnost gradiva v spletni učilnici 24 ur na dan, osebne konzultacije s predavatelji po dogovoru, spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na domačih in mednarodnih konferencah ter študijskih izmenjavah.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Diplomanti študijskega programa Arhivistika se lahko z nazivom diplomirani arhivist zaposlijo:

 • v pristojnih arhivih ali v arhivskih službah pri pomembnejših ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva, 

 • kot vodje arhivskih služb na ministrstvih, občinah, univerzah, fakultetah, bolnišnicah ter drugih večjih državnih in privatnih ustanovah;

 • kot diplomirani arhivisti, v muzejih, galerijah, knjižnicah in vinformacijskih centrih ter v podobnih ustanovah.

 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani arhivist / diplomirana arhivistka
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja