Arhivistika

Arhivistika je znanost, ki se ukvarja s popisovanjem, vrednotenjem, prevzemanjem, urejanjem, dolgoročno hrambo, uporabo in z zagotavljanjem verodostojnosti arhivskega in dokumentarnega gradiva v krajšem in daljšem časovnem obdobju.

Študij je namenjen vsem tistim, ki si želite pridobiti začetna in dodatna znanja s področja popisovanja, poslovanja in upravljanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom ali si pridobiti izobrazbo prve stopnje po bolonjskem sistemu z načinom študija. Gre za kvalitetno izobraževanje za upravljanje in celovito obvladovanje dokumentov od njihovega nastanka (pisarniško poslovanje) do varne hrambe v arhivu ne oziraje se na različne informacijske sisteme.

V kolikor si torej želite:

 • pridobiti znanja o delovanju arhivov,
 • obvladovanju dokumentov v različnih dokumentacijskih informacijskih sistemih,
 • o arhivskem gradivu v knjižnih oblikah,
 • o virih za pisanje zgodovine in
 • o pomembnosti dolgoročne hrambe dokumentov je študij arhivistike za vas odlična izbira.

Pridobljena teoretična znanja boste  z opravljanjem prakse sposobni hitro prenesti v realno delovno okolje, visoka stopnja zaposljivosti naših diplomatov pa nakazuje, da vam bo omogočen hiter prehod v neodvisnost.
Študij vam omogoča krepitev kompetenc, ki so potrebne za obvladovanje poslovanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom od njenega nastanka preko uporabnosti, vrednotenja, hrambe, varovanja do dolgodobne hrambe.

S pridobljenim znanjem na študiju Arhivistike ste sposobni:

 • ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega gradiva in dokumentov,
 • svetovati uporabnikom glede obstoječih in nadaljnjih smernic iskanja dokumentov,
 • uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov ter oblik komunikacijske tehnologije,
 • urejati in delovati v sistemih elektronskega arhiviranja,
 • celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso, odločati o usodi dokumentov ter
 • razumevati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij na dokumentih.

Program je prilagojen usklajevanju študija z delom in družino in ne povzroča izgube časa in denarja s potovanji iz kraja bivanja na lokacijo predavanj in ponuja možnost spremljanja predavanj v živo od doma (videokonferenca), dostopnost gradiva v spletni učilnici 24 ur na dan, konzultacije s predavatelji po dogovoru, spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah, možnost udeležbe na strokovnih srečanjih.

Predmetniki

ARHIVISTIKA - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
1. semester
1 Uvod v arhivistiko 7
2 Poslovna informatika 5
3 Uvod v raziskovalne metode 7
4 Management v kulturi 5
5 Zgodovina institucij 6
2. semester
6 Zgodovina arhivske dejavnosti 6
7 Teoretične osnove arhivske znanosti 8
8 Teoretične osnove dokumentologije 8
9 E-arhivi I. 8

ARHIVISTIKA - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2.letnik 60
3. semester
10 Materialno varstvo 8
11 E- arhivi II. 8
12 Arhivsko pravo 7
13 Zakonodaja s področja upravljanja s podatki 7
4. semester
14 Konservacija in restavracija arhivskega gradiva 6
15 Tipologija arhivskega gradiva 5
16 Upravljanje s podatki 5
17 Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva 8
18 Metode in postopki dela z arhivskim in dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih 6

ARHIVISTIKA - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 3.letnik 60
Skupaj za celotni študij 180
5. semester
19 Praksa in projektna naloga 10
20 Izbirni predmet I 5
21 Izbirni predmet II 5
22 Izbirni predmet III 5
23 Izbirni predmet IV 5
6. semester
24 Izbirni predmet V 5
25 Izbirni predmet VI 5
  *Diplomska naloga 20

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Upravljanje dokumentov in model upravljanja dokumentacije pri ustvarjalcih 5
2 Latinski jezik, I 5
3 Latinski jezik, II 5
4 Pomožne arhivske vede 5
5 Latinska paleografija 5
6 Informacijska varnost 5
7 Informacijska oprema in infrastruktura  javnega E-arhiva 5
8 Standardi s področja varnosti v elektronskem okolju 5
9 Zajem in hramba E-arhiva in spremljevalnih storitev 5
10 Kulturna zgodovina Slovencev 5
11 Obča zgodovina novega veka 5
12 Upravni postopek in inšpekcijski postopki s področja arhivske dejavnosti 5

 

Prednosti študija

Študij Arhivistike je podprt s sodobno informacijsko tehnologijo (e-indeks, e-učilnica, e-poštni predal, SMS sporočila) in se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv.

Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv.

Študijski program podpira drugačno, bolj trajnostno in odgovorno odločanje, kar je ključnega pomena za odnos do obvladanja poslovanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom. Študij Arhivistike je uporaben zaradi vedno bolj potrebnih novih znanj v zvezi s problemi poslovanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom.

Nova in dopolnilna znanja za arhivsko strokovno delo so uporabna v profesionalnih arhivih in arhivskih službah pri ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva, ne oziraje se na to, v kakšnih oblikah in načinih je dokument zapisan.

Študij poteka v majhnih skupinah z neposrednim pretokom znanja od predavatelja do študenta. Predavatelji so slehernemu študentu dnevno dosegljivi.

Omogočeno vam je spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah, možnost udeležbe na strokovnih srečanjih in kvalitetno izobraževanje za upravljanje in celovito obvladovanje dokumentov v najrazličnejših informacijskih sistemih.
 

Zaposljivost

Kot diplomati študijskega programa Arhivistika boste svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali kot:

 • vodje arhivskih služb v večjih podjetjih,
 • vodje arhivskih služb na ministrstvih, občinah, univerzah, fakultetah, bolnišnicah ter drugih večjih državnih in i privatnih inštitucijah,
 • arhivisti v muzejih, galerijah, knjižnicah in arhivih, društvih, skupnostih, agencijah.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani arhivist / diplomirana arhivistka
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude