Management poslovnih sistemov

Namen magistrskega študija Management poslovnih sistemov Alma Mater Euroapaea – ECM je razviti razumevanje pomena organizacijske izvedljivosti in trajnostne rasti znotraj konteksta vedno hitreje globaliziranega in vedno bolj kompleksnega poslovnega okolja.

Študenti magistrskega študija Management poslovnih sistemov bodo razvili afiniteto do vodstvenih sposobnosti, ki so potrebne za vzpostavitev in ohranjanje pogojev za izvedljivost in trajnost uspešnih poslovnih procesov. V okviru magistrskega študija na Alma Mater Euroapaea – ECM usposabljamo strokovnjake za vodstven kader v gospodarskih ali negospodarskih sistemih za obvladovanje tveganj, ki jih sprožajo kompleksni sodobni poslovni procesi. Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga zagotovi Alma Mater Euroapaea – ECM.

 

Predmetniki

Management poslovnih sistemov - 1. LETNIK

  Predmetnik ECTS
Skupaj za 1. letnik 60
1. semester
1 Raziskovanje, raziskovalne metode in sistemski pristop 10
2 Management storitev 10
3 Management človeških virov 10
Skupaj 30
2. semester
4 Management oskrbovalne verige 10
5 Finančno pravo 10
6 Inovacijski management 10
Skupaj 30

Management poslovnih sistemov - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2. letnik 60
Skupaj za celoten študij 120
3. semester
7 Izbirni predmet I* 10
8 Izbirni predmet II* 10
9 Izbirni predmet III* 10
Skupaj 30
4. semester
10 Magistrska naloga 30
Skupaj 30

* študent izbere izbirni predmet izmed ponujenih izbirnih predmetov v okviru programa Management poslovnih sistemov ali iz nabora drugih izbirnih predmetov programov AMEU

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Management informacijske dejavnosti 10
2 Umetna inteligenca 10
3 Poslovna inteligenca 10
4 Vodenje ustvarjalnega procesa 10
5 Priprava poslovnega načrta 10
6 Vrednotenje ustvarjalnega dela 10
7 Management znanja 10
8 Mednarodno podjetniške finance 10
9 Mednarodno finančno pravo 10
10 Davčni nadzor podjetij 10
11 Delovno pravo 10
12 Podjetniško računovodstvo 10

 

Prednosti študija

Diplomant interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Management poslovnih sistemov Alma Mater Euroapaea – ECM bo sposoben prepoznati problematiko procesov in tveganj v delovanju sistemov, bodisi da gre za mala, srednja ali velika podjetja ter kompleksnost upravljanja in vodenja sodobnih družbenih sistemov. Razpolagal bo z visoko strokovnimi znanji o upravljanju in podjetništvu kot tudi o pravu, ekonomiji in informatiki. Diplomantova usposobljenost bo temeljila na celovitem in poglobljenem znanju s področja upravljanja človeških virov, tehnologije in znanja.

Magistrski program študentom omogoči pridobitev znanj, motivacije, zmožnosti in spretnosti, ki zagotavljajo pripravo za kariero v praktičnem poslovnem svetu na najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno analitičnih in poslovodnih pozicijah v različnih segmentih gospodarstva in negospodarstva, razvoj in motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje in osebni razvoj, krepitev vrednot in zavesti o prispevanju k razvoju družbe. Diplomanti magistrskega študijskega programa Management poslovnih sistemov Alma Mater Euroapaea – ECM bodo celovito usposobljeni za preprečevanje in reševanje problemov, ki zadevajo snovanje, gradnjo in uvajanje sodobnih organizacijskih in managemenstkih rešitev v temeljnem, informacijskem in upravljalnem procesu sistemov.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Na podlagi vseh pri študiju pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali predvsem na naslednjih področjih:

 • v podjetjih različne velikosti in različnih gospodarskih in negospodarskih sistemih kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah,
 • na zahtevnih svetovalskih strokovnih pozicijah uprav v gospodarskih družbah,
 • kot podjetniki v lastnih podjetjih.

Magistrski program Management poslovnih sistemov bo študentu omogočil pridobitev znanj, motivacije, zmožnosti in spretnosti, ki zagotavljajo pripravo za kariero v praktičnem poslovnem svetu na najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno analitičnih in poslovodnih pozicijah v različnih segmentih gospodarstva in negospodarstva, razvoj in motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje in osebni razvoj, krepitev vrednot in zavesti o prispevanju k razvoju družbe.

Študent bo usposobljen:

 • za samostojno reševanje najzahtevnejših in ne rutinskih strokovnih problemov, ki zahtevajo poglobljen in analitičen pristop pri opredelitvi problemov in iskanju optimalnih rešite,
 • za opravljanje najzahtevnejših strokovnih, raziskovalno analitičnih in vodstvenih del v poslovni praksi,
 • za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo sodobnih interdisciplinarnih znanstvenoraziskovalnih metod in reševanje problemov v novih, netipičnih situacijah ter spremenjenih okoliščinah,
 • za prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših poslov in projektov,
 • za ustvarjanje učinkovitih delovnih teamov pri reševanju najzahtevnejših strokovnih problemov v kontekstu odgovornega, zakonitega in etično korektnega ravnanja.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister poslovnih operacij (MAG) / magistra poslovnih operacij (MAG)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude