Erasmus+ mobilnost za osebje

Erasmus+ program bo potekal od 2014-2020 in podpiral aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa prek vseh sektorjev vseživljenjskega učenja, vključujoč visokošolsko izobraževanje, nadaljnje izobraževanje, izobraževanje odraslih, aktivnosti šol in mladih.

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija in Srbija.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katerekoli programske države, s katerimi ima AMEU podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja.

Cilji mobilnosti v programu ERASMUS+

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti;
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.

 

Poučevanje v tujini

Program Erasmus+ omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini.

Trajanje mobilnosti

Trajanje aktivnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti in mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.

 

Usposabljanje v tujini

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) mogoča vsem zaposlenim (pedagoškemu in nepedagoškemu osebju) na AMEU možnost usposabljanja na visokošolskih institucijah ali drugih ustreznih organizacijah iz programskih držav. 

Zaposleni se lahko udeležijo mobilnosti na:

 • visokošolski instituciji s katero ima AMEU sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum,
 • drugi ustrezni organizaciji (katerakoli javne ali zasebne organizacije iz programskih držav, ki so aktivne na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine).

Trajanje mobilnosti

Trajanje aktivnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.

Sredstva so namenjena mobilnosti predavateljev kot tudi ne-pedagoškega osebja na visokošolski instituciji.

Zanimive informacije lahko najdete tudi na spletni strani:

 http://staffmobility.eu/.

Povezava na spletno stran Cmepius:

https://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx.