Ekoremediacije

Magistrski študijski program Alma Mater Europaea - ECM Ekoremediacije je moderni in inovativni študij o varovanju okolja, ki vključuje primere dobrih praks in čezmejno sodelovanje.

Z ekoremediacijami varujemo okolje in ga obnavljamo na način, kot deluje narava, se tem pa krepimo notranje samoobrambne sposobnosti narave in okolja. Študenti Alma Mater Euroapaea – ECM bodo postali strokovnjaki na področju naravovarstva, ekosistemov ter njihovih struktur in sestav, z okoljem povezane zakonodaje in tehnologij. V skladu z našo misijo podpiramo razvoj profesionalnih standardov, evropskih vrednost, trajnostnega razvoja in varstva okolja, sonaravnih tehnologij in aplikativnega dela.

Predmetniki

EKOREMEDIACIJE - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
1. semester
1 Ekosistemske tehnologije 10
2 ERM vodnih ekosistemov 10
3 ERM kopenskih ekosistemov 10
2. semester
4 Zakonodaja s področja varstva okolja 10
5 Ekonomija s področja varstva okolja 10
6 Raziskovalna metodologija* 5
7 Izbirni predmet I. 5

EKOREMEDIACIJE - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za celoten študij 120
3. semester
8 Modul ERM v ruralnih območjih  
8.1 Ruralna območja 10
8.2 ERM v ruralnih območjih 10
8.3 Izbirni predmet II. 5
8.4 Izbirni predmet III. 5
9 Modul ERM v urbanih območjih  
9.1 Urbana območja 10
9.2 ERM v urbanih območjih 10
9.3 Izbirni predmet II. 5
9.4 Izbirni predmet III. 5
4. semester
10 Sonaravni razvoj v Sloveniji in Evropi* 10
11 Magistrska naloga 20

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 E-baze za področja okolja 5
2 ERM v kmetijstvu 5
3 ERM za pitno vodo 5
4 ERM na zavarovanih območjih 5
5 ERM za obalna območja 5
6 ERM v degradiranih območjih 5
7 Izobraževanje s področja ERM 5
8
Sodelovanje javnosti pri
doseganju okoljskih ciljev
5
9 Management in ravnanje z okoljem 10
10 Okoljski projektni management 5

*Spremembe študijskega programa: "V skladu s spremembami ZVIS-K z dne 30.11.2016, po katerem lahko visokošolski zavodi samostojno spreminjajo obvezne sestavine študijskih programov, sprejme Senat Alma Mater sklep, da se zaradi relevantnosti vsebin na magistrskem študiju Ekoremediacije v drugem letniku uvede kot obvezni predmet Sonaravni razvoj v Sloveniji in Evropi (10 ECTS), ki nadomesti dva obvezna predmeta po 5 ECTS in sicer Trajnostni razvoj Podonavja (5 ECTS) in Trajnostni razvoj Alp (5 ECTS).

Zaradi pomena raziskovalnih metodologij na magistrskem študiju, se v drugem semestru uvede obvezni predmet Raziskovalna metodologija (5 ECTS), ki se je do sedaj izvajal kot izbirni predmet

Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-K z dne 16.12.2016)."

Prednosti študija

Študenti Alma Mater Euroapaea – ECM bodo s študijem Ekoremediacij pridobili znanje o okolju, obnovljivih energijskih virih, čistih vodah, zelenem načinu življenja, nacionalni in mednarodni okoljski zakonodaji in drugih z okoljem povezanih vsebinah. Predmetno specifične kompetence so definirane v ekosistemskem pristopu, kjer se študentje usposobijo za celovito razmišljanje, spremljanje, sklepanje in razumevanje procesov v okolju.

Diplomanti magistrskega študija bodo pridobili znanje kako ekoremediacije udejanjiti kot način trajnostnega razvoja na osnovi upoštevanja naravnih danosti okolja. Prek ekoremediacij bodo znali uporabiti naravne vire za varovanje okolja ter usmerjanje naravnih procesov v ščitenje in obnovo okoljskih komponent. Študij jih bo pripravil na poklicno pot v gospodarjenju z okoljem.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Magisterij iz Ekoremediacij Alma Mater Euroapaea – ECM zagotavlja profil diplomanta s kompetencami za določena dela in naloge v okviru varovanja in gospodarjenja z okoljem. Zaposljivost je tako možna v različnih sektorjih, ki se navezujejo na okolje, saj le-to dobiva vedno večji pomen v njihovem razvoju, kakor tudi na določenih mestih v specifičnih področjih uprav, različnih agencij ipd. Diplomatom bodo kvalifikacije omogočale zaposljivost tudi izven meja Slovenije.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magister ekoremediacij / magistrica ekoremediacij
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude