Humanistične znanosti

Doktorski študij humanističnih znanosti na Alma Mater Europaea Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.


Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Dokumenti

Predmetniki

1. letnik

zap. št.  Predmet Izvajalec ECTS
1. semester
1 Humanistika I Več izvajalcev 15
2 Izbirni predmet   5
3 Individualno raziskovalno delo I – predpriprave na doktorsko tezo Prof. dr. Polona Tratnik 10
2. semester
4 Humanistika II Prof. dr. Polona Tratnik 15
5 Izbirni predmet II   5
6 Doktorski seminar 1 – prijava teme doktorske disertacije Prof. dr. Polona Tratnik 10

2. letnik

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
3. semester
7 Izbirni predmet III   5
8 Izbirni predmet IV   5
9 Izbirni predmet V   5
10 Izbirni predmet VI   5
11 Individualno raziskovalno delo II (na doktorski disertaciji)    10
4. semester
12 Izbirni predmet VII   5
13 Izbirni predmet VIII   5
14 Individualno raziskovalno delo III (na doktorski disertaciji)    10
15 Doktorski seminar 2 Prof. dr. Polona Tratnik 10

3. letnik

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
5. semester
16 Izdelava doktorske disertacije   30
6. semester
17 Doktorska disertacija (priprava in zagovor)   30

Izbirni predmeti

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev  
2 Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu prof. dr. Curtis L. Carter 5
3 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio  
4 Semiotika vsakdanjega življenja doc. dr. Dalila Honorato 5
5 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse prof. dr. Lev Kreft 5
6 Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti prof. dr. Tyrus Miller  
7 Sodobne teorije v umetnosti prof. dr. Miodrag Šuvaković 5
8 Komunikacija in družba izr. prof. dr. Polona Tratnik 5
9 Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije izr. prof. dr. Polona Tratnik 5
10 Dokumentarni strip in grafični roman doc. dr. Leonora Flis  
11 Teorija filma in popularne kulture prof. dr. Darko Štrajn 5
12 Tehnizirana dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij doc. dr. Melita Zajc 5
13 Umetnost v socializmu: primer Slovenija dr. Petja Grafenauer 5
14 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki doc. dr. Mojca Puncer 5

Modul Študiji družb in človeka
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev  
2 Religija in družba izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante  5
3 Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij izr. prof. dr. Helena Motoh 5
4 Doba revolucij prof. ddr. Igor Grdina  
5 Fevdalna Evropa prof. ddr. Igor Grdina  
6 Medkulturnost in etos sporazumevanja prof. dr. Lenart Škof  
7 Filozofija človekovih pravic izr. prof. dr. Rok Svetlič 5
8 Politična filozofija prof. dr. Cirila Toplak  
9 Znanje in sodobne družbe doc. dr. Eva Klemenčič 5
10 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa prof. dr. Lev Kreft  
11 Antropologija ljubezni in seksualnosti doc. dr. Alja Adam 5
12 Logoterapija in eksistencialna analiza doc. dr. Sebastjan Kristovič  
13 Aplikativna medicinska antropologija prof. dr. Mojca Ramšak  
14 Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu izr. prof. dr. Renata Šribar  

Modul Politična misel
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev  
2 Filozofija in mediji – Pasolini prof. dr. Jean-Luc Nancy, izr. prof. dr. Giovanni Tusa  
3 Filozofija in mediji – dekonstrukcija prof. dr. Jean-Luc Nancy, izr. prof. dr. Giovanni Tusa  
4 Filozofske in politične revolucije izr. prof. dr. Creston Davis  
5 Psihoanaliza, filozofija in nevroznanost izr. prof. dr. Creston Davis  
6 Teorija kategorij in filzofska dialektika prof. dr. Rocco Gangle  
7 Zgodovinska antropologija in regionalne študije več izvajalcev  
8 Filozofija človekovih pravic izr. prof. dr. Rok Svetlič 5
9 Religija in družba izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante 5
10 Medkulturnost in etos sporazumevanja prof. dr. Lenart Škof 5

Drugi izbirni predmeti

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
15 Védenje in diskurz doc. dr. Eva Klemenčič  
16 Sociologija znanja doc. dr. Eva Klemenčič  
17 Etika v znanosti in raziskovalna integriteta (RI) Izr. prof. dr. Renata Šribar in prof. dr. Mojca Ramšak  
18 Medvrstniško nasilje izr. prof. dr. Renata Šribar  
19 Literarno novinarstvo doc. dr. Leonora Flis  
20 Pregled svetovne književnosti – od antike do sodobnosti doc. dr. Leonora Flis  
21 Tekstualne analize in strategije doc. dr. Leonora Flis  
22 Zibelka civilizacije – Bližnji vzhod od Keramičnega neolitika do Perzijskega imperija doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger  
23 Evropa v prazgodovini – od ledenodobnih lovcev in nabiralcev do keltskih bojevnikov Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger  
24 Uvod v arheološko metodologijo in teorijo doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger  
25 Antropologija dela in migracij doc. dr. Karmen Medica 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Humanistične znanosti

CV:

Bibliografija: Preberi več

Redna profesorica antropologije, višja znanstvena sodelavka

Biografija

Izobrazba: Filozofska fakulteta Ljubljana 1993 (dipl. etnologinja, in prof. filozofije); 1997 mag. etnologije; 2000 dr. etnoloških znanosti.

Zaposlitve: Filozofska fakulteta Ljubljana 1993–2000, 2009-; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 2001–2005; ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2005–2010; IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014.

Znanstveni nazivi: doc. antropologije vsakdanjega življenja 2002; izr. prof. antropologije 2009, red. prof. antropologije 2014 (ISH oz. AMEU-ISH, Ljubljana). Na ZRC SAZU in ponovno na UL habilitirana v raziskovalne nazive.

Med 2001–2004 vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Slovenski etnološki leksikon (2004, ponatis 2007, 2011). 2001 soustanovila Center za biografske raziskave v Ljubljani. Od 2007 predsednica Komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu; od 2011 presojevalka študijskih programov pri NAKVIS; od 2011–2013 članica Novinarskega častnega razsodišča; od 2015 presojevalka znanstvenih projektov na področju etike pri Evropski komisiji.

Pedagoško delo

UL FF 1993–2000

ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2000–2012 (2006–2012 koordinatorka za podiplomski študijski program Antropologija vsakdanjega življenja);

IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014 (sodelovanje v doktorskem študijskem programu)

AMEU-ISH od 2016 profesorica pri obveznem predmetu Humanistika I. in pri izbirnih predmetih Aplikativna medicinska antropologija ter Etika v znanosti in raziskovalna integriteta.

V Lodžu (1995), Zagrebu (1996), Celovcu (1998), St. Peterburgu (2000), Salzburgu (2009) in Bratislavi (2003, 2011, 2013) je predavala na podiplomskih študijskih programih.

Področja raziskovanja

Raziskuje na področju etnologije, kulturne/socialne antropologije in folkloristike. Njene raziskave segajo onkraj meja disciplinarnih okvirov, poudarjajo aplikativnost ter uporabo kritičnih, eksperimentalnih in tradicionalnih oblik kvalitativnega preučevanja v interesu družbene pravičnosti, dostojanstva in človekovih pravic.

Raziskovalni interesi

etnologija, kulturna/socialna antropologija, folkloristika, ustna zgodovina, leksikografija, enciklopedistika, etika, kvalitativno raziskovanje, medicinska antropologija, antropologija vsakdanjega življenja, antropologija spolov, poslovna antropologija, čast in dobro ime, kultura/dediščina vina

Regionalni interesi

Slovenija, Evropa, Amerika

Bibliografija

Mojca Ramšak objavlja znanstvene monografije v slovenskem, angleškem in slovaškem jeziku:

- Tako smo živeli: življenjepisi koroških Slovencev 1–10: stvarno, krajevno, osebno kazalo ter kazalo hišnih imen. Celovec 2002

- Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana 2003

- Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor 2006

- Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia. Ljubljana 2007 (dvojezična publikacija); Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníika v Slovinsku. Bratislava 2013

- Čast ni balast. Maribor 2011

- Wine Queens: Understanding the Role of Women in Wine Marketing. Springer International Publishing 2015

V letu 2017 bo izšla monografija Zdravje in bolezen na Pohorju: etnologija, mitologija in zgodovina.Odgovorna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva in Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva 1994–1998; sourednica dvojezične knjižne zbirke Na poti v Vas/Unterwegs ins Dorf 1993, 1994; sourednica trojezične revije Studi Slavi 1997; sourednica mednarodne etnološke poletne šole MESS, Mediterranean Ethnological Summer School 1994–1995; sourednica revije Emzin (2009); v uredniškem odboru revije Etnolog 2003–2009; in v uredniškem odboru revije International Review of Qualitative Research 2008-. V tujini objavlja pri založbah Greenwood Press, Lit Verlag, Cambridge Scholars, Sage, Springer idr.

Nekatera njena dela so digitalno dostopna pri:

Digitalni knjižnici Slovenije (DLib), v reviji Etnolog, na spletnih straneh Slovenskega etnološkega društva, Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, LeXonomica in na Portalu znanstvenih časopisov Republike Hrvaške.

Prednosti študija

Program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavnik), nevladnih organizacijah
  • raziskovalec ali vodja na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah
  • vladne in nevladne interdisciplinarne akcijske mreže, koordinatorji
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude