Inovativni management v turizmu

Turizem mora kot perspektivna panoga slovenskega gospodarstva v prihodnje za svoj vsestranski razvoj imeti ustrezno izobražene kadre, ki bodo sposobni razumeti trende v svetovnem prostoru in tudi trende povezovanja v globalnem smislu. In prav turizem je aktivnost oziroma panoga gospodarstva, ki omogoča to povezovanje.

Zakaj izbrati študij Inovativnega managementa v turizmu?

Magistrski študijski program INNOVATIVE TOURISM MANAGEMENT je bil zasnovan v partnerstvu s francosko poslovno šolo IEMI z namenom, da odgovori na potrebe rastoče in izzivov polne turistične industrije. V pripravo predmetnika so bili zato vključeni strokovnjaki s področja turizma.

Program je namenjen študentom, ki želijo nadgraditi svoje znanje na področju turističnih trendov in modernih izzivov turizma. Programske vsebine študentom ob zaključku študija omogočajo delo na najzahtevnejših pozicijah na področju turizma. Študij pa je namenjen vsem, ki želijo igrati vidno in vodilno vlogo na tem hitro rastočem in dinamičnem področju.

Pogoji za vpis

Ker se bo študij izvajal v angleškem jeziku, se lahko nanj vpišejo študenti s končanim dodiplomskim študijem iz poslovnih ved, managementa, turističnih študij ali povezanih disciplin, saj bo študij temeljil na poslovnih znanjih. Študenti bodo za vpis prav tako morali opraviti TOEFL ali IELTS test angleškega jezika (z izjemo tistih, ki so predhodno študirali v angleškem jeziku  oziroma imajo diplomo iz angleškega jezika).

Dokumenti

Predmetniki

Podiplomski študijski program druge stopnje INOVATIVNI MANAGEMENT V TURIZMU traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Predstavlja samostojni segment študija, ki se lahko nadaljuje tudi z doktorskim študijskim programom tretje stopnje.

Obvezni predmeti so razporejeni po dveh semestrih znotraj dveh letnikov podiplomskega programa v obsegu 60 ECTS kreditnih točk. V 1. letu študija študent posluša 5 predmetov v 1. semestru (vsak je ovrednoten s po 6 ECTS točkami), ter 5 obveznih predmetov v 2. semestru (od katerih je vsak ovrednoten s po 4 ECTS točkami). Dodatno k temu si študent izbere še po dva izbirna predmeta, od katerih je vsak prav tako vreden po 3 ECTS točke.

V 3. semestru študent posluša 5 obveznih predmetov ter dva izbirna, zadnji semester pa je namenjen pisanju magistrskega dela.

Študijski program bo izveden v kombinaciji dela v predavalnici in e-študija (predavanja, študije primerov, online vsebine, skupinsko delo, ekskurzije, gostujoči profesorji in projektno delo).

Jezik izvedbe: angleščina.

Inovativni management v turizmu - 1. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
1. semester
1 Advanced Management & Marketing Management  6
2 World Economic Geography & Global destinations 6
3 Innovative trends in Tourism 6
4 Financial Management for Tourism 6
5 New Technologies and Social Media in Tourism 6
2. semester
6 Legal aspects in Tourism 4
7 Sustainable Development  4
8 Event Management in Tourism  4
9 Quantitative methods 1 4
10 Ethical issues in Tourism  4
11 Applied project  4
  Izbirni predmeti 2. semestra ECTS
1 Hotel & Restaurant Industry 3
2 Cultural Tourism in EU and heritage management 3
3 Health Recreation & Leisure Tourism 3
4 Digital Marketing 3

Inovativni management v turizmu - 2. LETNIK

  Ime predmeta ECTS
3. semester
12 Security Management 5
13 CSR – Corporate Social Responsibility 5
14 Cross Cultural Relations 5
15 Entrepreneurial Spirit in Tourism 5
16 Quantitative methods 2 4
4. semester
17 Methodology Workshops 5
18 Final Master Thesis 25
  Izbirni predmeti 3. semestra ECTS
1 Decision making processes in Tourism 3
2 Revenue Management 3


 

Predavatelji

Študijski program Inovativni management v turizmu sloni na potrebi po prenosu najsodobnejših znanj s področja turizma, ki jih francoski partner IEMI že desetletja razvija na različnih stopnjah izobraževanja. Prav tako Alma Mater Europaea - ECM že desetletje pri izvedbi svojih študijskih programov uspešno povezuje znanstvenike in praktike.

Navedena dejstva so zagotovilo, da bodo skupni vrhunski strokovnjaki uspešno sodelovali pri izvajanju omenjenega modula. Enako bodo h kvaliteti izvedbe študijskega programa doprinesli tudi naši ustrezno habilitirani univerzitetni učitelji, ki so sočasno tudi strokovnjaki z večletno prakso s področij turizma in managementa. Verjamemo, da mora tovrstni študijski program združevati tako teoretična kot tudi strokovna znanja. Vsi izvajalci imajo tako na eni strani doktorat znanosti, po drugi pa kot strokovnjaki s posameznega področja uspešno delujejo v turistični industriji doma in na tujem že vrsto let.

Prednosti študija

Sodelovanje s priznano tujo institucijo

Študij se bo ob sodelovanju obeh visokošolskih institucij izvajal v angleškem jeziku, pri izvedbi pa sodelujejo predavatelji in profesorji ter strokovnjaki obeh institucij.  V ta namen smo v sodelovanju z IEMI pripravili skupno izvedbo omenjenega študija, v sklopu katere bo vsak študent, vpisan na ta študij, imel možnost vsaj en semester opravljati na partnerski instituciji v tujini.

Poglobljeno znanje s področja turizma

Študentje bodo poglobili znanje na širšem strokovnem področju, usposobili se bodo za: iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstveno-raziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih, spremenjenih okoliščinah. Poglobili bodo svoje znanje za učinkovitejše prevzemanje odgovornosti pri upravljanju in vodenju najzahtevnejših sistemov na področju turistične industrije. Razvili bodo kritične refleksije in socialno-komunikacijske zmožnosti pri vodenju skupinskega dela.

Razvoj veščin za vodstvene pozicije

Osnovni cilj magistrskega študija Inovativni management v turizmu so poglabljanje, nadgradnja, nadaljevanje izobraževanja in usposabljanja razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva. Gre za kadre, ki morajo stalno obvladovati in razreševati razvojna vprašanja delovnih okolij oziroma poslovnih sistemov in ki morajo sprejemati najpomembnejše odločitve. Študijski program bo spodbujal povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva ter povečeval mobilnost znanja, idej in ljudi v turističnem gospodarstvu in v družbi v celoti.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.          

Zaposljivost

Po koncu študija se bodo magistri lahko zaposlili kot:

  • vodilni kader v gospodarskih družbah in podjetjih s področja turizma,
  • snovalci in koordinatorji turistične ponudbe v Sloveniji ali tujini,
  • vodilni kader v turističnih organizacijah po Evropi.
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magister ekonomije / magistrica ekonomije
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude