Ksz

Vsako komisijo za študijske zadeve sestavljajo trije visokošolski učitelji in en študent.

 

Komisija za študijske zadeve za zdravstvene programe:

 

Predsednica: doc. dr. Danica Železnik,

Član: prof. dr. Zmago Turk,

Član: Mladen Herc, mag.,

Študent: Matej Grafenauer (FTH).

 

Komisija za študijske zadeve za socialno gerontologijo:

 

Predsednica: prof. ddr. Marija Ovsenik,

Članica: doc. dr. Bojana Filej,

Član: viš. pred. mag Boris Miha Kaučič,

Študent/ka: Maja Štager, namestnik mag. Niko Lipič (študent).

 

Komisija za študijske zadeve za poslovne programe:

 

Predsednik: izr. prof. dr. Jurij Toplak, 

Članica: pred. mag. Barbara Toplak Perović (namestnica predsednika),

Član: pred. mag. Tomaž Klojčnik,

Študentka: Dragica Korenjak.

 
 

Naloge in pristojnosti komisij so:

  • obravnava in daje senatu pisno mnenje o visokošolskih programih in njihovih spremembah,

  • obravnava študijske programe za izpopolnjevanje in daje senatu pisno mnenje o njih,

  • obravnava poročilo o učinkovitosti študija in daje senatu pisne predloge za izboljšanje,

  • obravnava letni načrt izvedbe študijskih programov in daje senatu pisno mnenje o njem,

  • daje senatu predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja izobraževanja in predlaga nove pravilnike,

  • obravnava predloge Študentskega sveta,

  • opravlja dejavnosti s področja ECTS,

  • daje predloge o prehodnih pogojih,

  • daje predloge o priznavanju izpitov pri prehodu študentov na zavod ECM,

  • opravlja druge naloge v skladu s pravili in s sklepi senata.