Novoletno sporočilo


Drage študentke, dragi študenti, sodelavke in sodelavci ter prijatelji,
leto 2021 se izteka. Bilo je polno presenečenj, dobrih in manj dobrih.
Za Alma Mater Europaea (AMEU – ECM) je dobro to, da leto zaključujemo vsestransko in uspešno. Izpolnili smo načrte izobraževanja in raziskovanja ter presegli strokovno in tehnično usposobljenost za soočenje z novimi presenečenji pandemije. Manj dobro pa je, da se ne moremo srečati osebno, da bi si segli v roke, se objeli in si zaželeli vesele božične praznike in srečno novo leto. Zato vam pišem to celovitejše sporočilo.

Najprej želim nagovoriti študentke in študente, da se vam zahvalim za zaupanje in vam izrečem čestitke za vsestranske uspehe pri študiju, delu in športu. Posebej se vam zahvaljujem za vašo srčnost pri odzivih na klic v sili za pomoč, kot tutorjem pri študiju, prostovoljcem doma ali v Afriki, med brezdomci ali v boju proti nevidnemu virusu covid-19. Čestitam diplomantom, ki so se dokazali v praksi kot strokovnjaki v domovini in po svetu ter dosegli najvidnejša domača in mednarodna priznanja v stroki, športu ali na specialni olimpijadi. Vse to je tudi nam vsem v ponos.

Posebej se zahvaljujem učiteljem, raziskovalcem in vsem sodelavcem, domačim in tujim, za vloženo delo in entuziazem, da uspešno prenašate znanje in izkušnje na študente, tudi s potrebnimi učbeniki pri Založbi ISH in Alma Mater Press, ter za publicistično delo v domačih in tujih revijah. Zahvaljujemo se več 100 mentorjem, da v učnih ustanovah prenašate praktična znanja in veščine na mlade generacije. Posebna zahvala gre družinskim članom, ki delijo bremena učiteljev in vseh zaposlenih delavcev ter študentov.

Zahvala gre tudi javnim delavcem, ki so prepoznali neprecenljiv prispevek preko 1000 diplomantov AMEU – ECM že zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu v Sloveniji, od Lendave do Pirana, in ki so si sami ali s pomočjo staršev financirali šolanje za prepotrebne in zaposljive poklice. Študenti in družine bodo hvaležni za uresničeno obljubo, da bo tudi za študente AMEU – ECM uresničena pravica do brezplačnega šolanja in enakih možnosti po vsej Sloveniji brez regijskih ali ideoloških predsodkov.

AMEU razvija, izvaja in redno prenavlja nove in zaposljive študijske programe, ki jih druge univerze ne izvajajo, ker je izvedba predraga ali terja preveč osebnega angažiranja.

Zaposlovalci diplomantov AMEU, zlasti gospodarstvo ter zdravstvene in socialno varstvene institucije, so posebej zainteresirani za sodelovanje že v času študija, največ kot učni centri za praktično usposabljanje, saj tako uvedejo in izberejo dobre strokovnjake že v času študija. Tudi humanistični študij AMEU ISH je v Srednji Evropi enkraten in zato potreben. AMEU Akademija za ples pa je kot nacionalni kulturološki program nadgradila umetniško izobraževanje ter tudi v Sloveniji po polstoletnih prizadevanjih dvignila plesno umetnost na akademsko stopnjo, saj se ve, da je ples z neverbalno komunikacijo konstitutivni element nacionalne kulturne identitete naroda.

Kakovost, poslanstvo in vizijo je prepoznala tudi Evropska akademija znanosti in umetnosti v Salzburgu, EASA, ki je leta 2012 zaupala akademski patronat in ime Alma Mater Europaea Evropskemu centru v Mariboru, ECM, v novo preimenovano Alma Mater Europaea ECM, AMEU – ECM. Ponudila je tudi neizčrpen akademski potencial za razvoj in izvajanje akademskih vsebin na AMEU – ECM. Zaupanje nas zavezuje h kakovostnemu delu. To potrjujejo učitelji pri pedagoškem in raziskovalnem delu doma ter na uglednih partnerskih univerzah, kot so univerze v Zagrebu, Gradcu, Dunaju, Pragi, Salzburgu, Rimu, Beogradu, New Yorku, Oslu in tudi na Kitajskem.

Kakovost dela so potrdile tudi domače in mednarodne akreditacije. Potrjujejo jo raziskovalci z mednarodno cenjenimi objavami, potrjujejo jo diplomanti, ki dosegajo vrhunske uspehe pri delu, športu ali v medicinski masaži. AMEU – ECM rezultate svojega dela potrjuje tudi v publicistiki, v revijah, slovenskih in mednarodnih, in v revijah, pri katerih je ustanovitelj ali soustanovitelj. Revije posebej omogočajo raziskovalcem in podiplomskim študentom, da se soočijo z domačo in mednarodno strokovno in raziskovalno javnostjo. Tradicionalna mednarodna konferenca »Za človeka gre« vsako leto »na ogled postavi« akademsko bero AMEU – ECM, predstavi študentom svetovne trende razvoja znanosti in stroke, ki presegajo učne načrte, ter sooči domače in mednarodne trende ter dosežke s širšo akademsko javnostjo.

AMEU – ECM v skladu s poslanstvom EASA sledi principom interdisciplinarnosti in transnacionalnosti ter se tako sooča s svetovno konkurenco. Sledi principom relevance, ki se potrjuje v zaposljivosti in inovativnosti, principu kakovosti, ki se utrdi v konkurenci, in principu racionalizacije dela, ki se potrdi v nižjih stroških. To zagotavlja tudi ekonomsko stabilnost, zahvaljujoč plačevanju šolnin in dobremu delu vseh zaposlenih.

Gospodarska stabilnost je omogočila, da se je AMEU – ECM tehnološko izpopolnila in učitelje usposobila v soočenju s pandemijo ter tako izpolnila vsa pričakovanja za kakovostno izobraževanje in relevantno raziskovanje tudi v pogojih pandemije. Spremenjene razmere pa terjajo hiter in razumen odziv z usposobljenimi vestnimi delavci, motiviranimi študenti in potrebno tehnično opremo in orodji. V posebnih okolnostih se je potrdila tudi potreba po organizaciji stalnega pedagoško didaktičnega izobraževanja in strokovne psihosocialne pomoči.

Delo AMEU – ECM so prepoznali študenti, učitelji, raziskovalci in partnerske univerze doma in v svetu. Vse to potrjujejo tudi dejstva, da AMEU – ECM daje na trg dela najbolj zaposljive diplomante v Sloveniji, praktično 100-% zaposljive, da ima največ tujih aktivnih študentov, da ima najširšo mrežo tehnoloških partnerstev v gospodarstvu in javnih službah in da so študenti prejeli najmanj podpore javnih sredstev za izobraževanje na študenta.

Na podlagi opisanih okolnosti v AMEU – ECM, v domačem in mednarodnem okolju, z optimizmom snujemo plane za naslednje leto:

  • reakreditacija institucije in prenova programov ter razvoj novih zaposljivih programov in vsebin,

  • izvedba potrebnih organizacijskih sprememb in skrb za razvoj kadrov,

  • intenziviranje in posodobitev IKT ter učil,

  • spodbujanje študentov za obštudijsko dejavnost na vseh lokacijah in programih tako, da se z modrostjo spodbudi odgovornost in čut lepote moči,

  • podpora študentom za koncesijo in enake možnosti.

Drage študentke in dragi študenti, učitelji, učiteljice in sodelavke/-ci ter dragi prijatelji, v veri, da bo dobro zmagovalo nad zlim, želim vam in vašim dragim vesele božične praznike ter srečno novo leto 2022.

Prof. dr. Ludvik Toplak,
Predsednik Alma Mater Europaea – ECM