Po vrnitvi

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti, mora udeleženec mobilnosti izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejme na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko AMEU zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo. Udeleženec mora prav tako v roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti v mednarodno pisarno AMEU predložiti naslednje dokumente:

  • original Potrdilo institucije o trajanju in vsebini mobilnosti s podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom;
  • obračun vseh stroškov mobilnosti s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo;
  • kratek opis pridobljenih izkušenj in znanj z opravljene mobilnosti (od 500 do 1000 znakov).

V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zahtevanih dokumentov, ima AMEU pravico 15 dni od ponovnega poziva do vračila odobrenih sredstev.