PODELILI SMO DIPLOME DIREKTORSKE ŠOLE ALMA MATER


Zaključili smo s programom za vodenje socialno varstvenega zavoda – direktorsko šolo, namenjeno direktorjem in vodjem služb v socialno varstvenih zavodih.

Udeleženci so pridobili potrebna nova znanja, spretnosti ter sposobnosti, ki jih bodo sedaj zmožni integrirati v celovito razumevanje obravnavanih tematik ter uporabiti v praksi pri vodenju socialno varstvenih zavodov. Navdušena sem nad kakovostjo predstavljenih zaključnih nalog udeležencev. Pokazali so veliko mero ustvarjalne energije in ponosna sem na njihovo opravljeno delo,« je povedala prof. ddr. Marija Ovsenik, strokovnjakinja na področju socialne gerontologije.

Program sestavljen iz osmih izobraževalnih modulov je temeljil na usmeritvah Socialne zbornice Slovenije. Pri izvedbi izobraževalnega programa pa so sodelovali tudi drugi ugledni strokovnjaki, ki so z udeleženci delili praktične izkušnje vodenja socialno varstvenih zavodov in so seznanjeni s problematiko zavodov ali pa imajo druga znanja in izkušnje, relevantne za delovanje socialno varstvenih zavodov in dobrobit uporabnikov zavodov.

Udeleženci so usvojene vsebine povezali in uporabili na konkretnem primeru praktičnega izziva zavoda, ki je predstavlja aktualni problem, priložnost, inovacijo ali spremembo, uporabili pri projektni nalogi.


»Sodoben in human pristop v skrbi za ljudi s posebnimi potrebami je zelo pomemben. Vizija Socialno varstvenega zavoda Hrastovec temelji na vključenosti v družbo, na moderni ne izstopajoči energetsko samozadostni arhitekturi z možnostjo uporabe najnovejših podpornih tehnologij.
Aleksander Gungl, SVZ Hrastovec

"Pripadnost kot gradnik modela vodenja temelji na vzpostavljanju boljših in kakovostnejših načinov vodenja in skrbi za zaposlene, kar posledično zvišuje kakovost izvajanja storitev pri skrbi za uporabnike."
Marica Ikanović, Talita Kum Postojna

»Digitalizacija je postala nuja tudi v domovih za starejše, kar je prišlo do izraza ravno v času spopadanja s Covidom-19. Prinaša priložnosti in izzive za vse družbene skupine, tudi za starejše. Dejstvo je, da bo v bodoče digitalizacija domov za starejše izredno hitro napredovala ter nadomestila zastarele tehnike spremljanja in delovanja.«
Romina Zajc, Dom upokojencev Izola

“Starejšim ljudem vselitev v socialno varstveni zavod predstavlja pomemben življenjski dogodek, ki od njih zahteva prilagoditev na nove okoliščine. Uspešna integracija je odvisna od procesa sprejemanja odločitve za vselitev v dom, procesa prilagajanja in procesa sprejemanja novega okolja ter posledično novega življenja. Razumevanje procesa od vselitve do uspešne integracije je zelo pomembno za vse zaposlene, ki so vključeni v oskrbo stanovalca, pri čemer mora biti poudarek na ohranjanju kontinuitete preteklega obdobja in kulturnih potreb posameznika.”
Tanja Žmauc, SeneCura Dom starejših občanov Hoče- Slivnica

Moja vizija je usmerjena k razvoju doma na področju dobre organizacijske kulture in zadovoljstvu zaposlenih, ureditvi bivanjskih razmer za kvalitetno bivanje stanovalcev in izpostavitev odnosne kongruentne nege z ohranjanjem človekovega dostojanstva. S timskim sodelovanjem vseh zaposlenih vidim uresničljiv cilj, kjer je osnovna skrb zadovoljen stanovalec, posledično zadovoljen direktor in vsi zaposleni. Dosežen strateški cilj predstavlja razvoj ustanove.
Lidija Kos, Dom starejših Preddvor

“Čeprav stremimo k temu, da bi se uporabniki pri nas počutili varne in sprejete in bi jim radi omogočili, da skupaj z nami polno preživljajo svoj vsakdan, je včasih nemogoče zadovoljiti vse njihove potrebe in pričakovanja. Zato jim mora biti na voljo možnost, da izrazijo svoje želje, mnenja, pobude in morebitna nezadovoljstva.”
Marija Tavželj, SeneCura Dom starejših Žiri

“Skupaj rastemo in ostajamo blizu ljudem. Zavod za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše prevzema pomoč na domu v povezavi z odzivom na izzive dolgožive družbe.”
Sonja Irena Stajan Kukovec, Zavod Rast
Tatjana Ribič, Senecura Dom starejših Maribor

"Naloga naslavlja problem strateškega načrta ambiciozne vizije preobrazbe zavoda, ki je v procesu deinstitucionalizacije.Za zavod je smiselno načrtovanje prehodne - enoletne (do triletne) vizije, ki bo temelj za strateško načrtovanje prihodnosti organizacije, ki se iz institucionalne oblike storitev preobrazi v mrežo storitev v skupnosti.”
Nevenka Ražman, Dom na Krasu

“Dnevni center za starejše predstavlja stičišče medgeneracijske povezanosti in učinkovito orodje za preprečevanje izkjučenosti na eni strani in nudi okolje za utrjevanje medgeneracijske povezanosti.”
Petra Kušar Stojakovič, Dom starejših občanov Trebnje

»Ko je govora o optimizaciji stroškov kakovosti, kjer imamo vpliv, je največji izziv aktivirati notranjo moč prav vsakega zaposlenega in s tem povečati željo in prizdevanje po višji kakovosti opravljenih storitev. S tem se povečujeta motivacija in zadovoljstvo. Dobro opravljeno delo pa prinaša tudi dober občutek, ki ga lahko delimo z drugimi s svojci, s stanovalci in stanovalkami. In to brezplačno.«
Domen Rakovec, Dom Petra Uzarja Tržič

Galerija