Srečanje partnerjev v projektu INTERREG - CENTINOSS


Na uvodnem srečanju na Reki so se sestali partnerji v projektu CENTINOSS (CENTer za INOvacije v Socialni oSkrbi), ki se osredotoča na razvoj in izvajanje novih modelov socialnovarstvenih storitev za starejše in osebe z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji in na Hrvaškem.

Uvodna konferenca, ki je bila 26. aprila 2024 v Reki, je označila začetek izvajanja projekta »CENTINOSS – CENTER za inovacije v socialnem varstvu«, ki ga skupaj izvajajo Dom starejših občanov Kantrida Reka, Fundacija Univerze v Reki, Dom Nina Pokorn Grmovje in Univerza Alma Mater Europea pod vodstvom Primorsko-goranske županije kot vodilnega partnerja projekta.

“Delali bomo v smeri, da bo prihodnja sinergija med nami, projektnimi partnerji, spodbudno delovala na razvoj novih znanj in socialnih inovacij in tako prispevala k dvigu kakovosti socialnovarstvenih storitev za oskrbo v skupnosti, na Hrvaškem in v Sloveniji,” je v nagovoru povedala raziskovalka in doktorska študentka na Alma Mater Suzanna Mežnarec.

Glavni cilji vključujejo krepitev partnerstva med organizacijami, izboljšanje dostopnosti do storitev, vzpostavitev »Centra za socialne inovacije« za prenos dobrih praks in izobraževanje, ter razvoj novih oskrbovalnih modelov. Končni cilj projekta je izdelava predloga nacionalne strategije in akcijskega načrta za razvoj socialnih inovacij, na podlagi katerega bi se razvil boljši model vključevanja za vse izvajalce socialnih storitev.

»Projekt CENTINOSS sprejemamo kot enega od rezultatov skrbi za prihodnost starajoče se družbe, v kateri so tendence Evropske komisije po oblikovanju politik, ki temeljijo na spodbujanju raziskovanja, razvoja, inovacij in prenosu znanja. Ravno v tej smeri so oblikovani evropski projekti, in naš INTERREG projekt CENTINOSS.

V Evropi je sled hitrega porasta števila starejše populacije, zlasti s starostjo nad 80 let, poudarek na deinstitucionalizaciji dolgotrajne oskrbe, kar pomeni preoblikovanje obstoječih storitev in razvijanje novih storitev, integriranih v oskrbo v skupnosti. 

Znanja, ki jih s tega področja pedagoški tim prenaša na študente in si jih izmenjuje na mednarodni ravni so izvrstna osnova, na kateri bodo raziskovalci Univerze Alma Mater k projektu CENTINOSS prispevali s postavitvijo meril po katerih se bodo socialne inovacije lahko vrednotile in bodo temelj strategijam in akcijskim načrtom tega novega projekta", je na otvoritveni konferenci še povedala raziskovalka na projektu, Suzanna Mežnarec.