Team Alma Mater

Merlin Zahaj
Predsednik Team Alma Mater 
Mer.zahaj@gmail.com
Katarina Kac
namestnica predsednika
Team Alma Mater
vikiduh@gmail.com