Razpis

ROK ZA PRIJAVO: 16. 12. 2020 – 15. 03. 2021

PREDVIDENA IZVEDBA MOBILNOSTI: 01. 06. 2021 – 31. 05. 2022

Na podlagi sporazuma z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju: AMEU) objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA IN PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za študijsko leto 2021/2022+

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali podjetju v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem obdobju za ustrezno študijsko področje. V primeru prakse na ustanovi/ podjetju ni potreben predhoden podpis sporazuma.

Partnerska institucija ali podjetje gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Sodelujoče (programske ) države, kjer lahko študent opravlja izmenjavo oziroma prakso, so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Makedonija, Turčija in Srbija.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

OSNOVNI POGOJI

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ študenta«, ki jih določa program:

  • da ima ob prijavi status študenta,
  • da pred odhodom v tujino dosega pogoje, ki veljajo za prehod v naslednji letnik na AMEU,
  • da izpolnjuje pogoje glede znanja tujega jezika, ki je predpisana s strani tuje partnerske institucije.
Dodatni pogoji:
  • Mobilnost za namen študija: študenti dodiplomskih študijskih programov se lahko izmenjave udeležijo šele v drugem letu študija.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.

Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.

Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) in tretje ali doktorske stopnje.

Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od okoliščin: ali aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom študija v tujini.

Pred odhodom v tujino dogovorjene in od AMEU in partnerske institucije potrjene študijske obveznosti v študijskem sporazumu in dogovoru o priznavanju, ki jih študent uspešno opravi na partnerski instituciji v tujini, se študentu po vrnitvi priznajo na AMEU. Priznanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le, če študent ni dosegel nivoja znanja/usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

Študijski sporazum/ sporazum o opravljanju prakse mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na AMEU in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini, pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo oziroma prakso v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen (podpis in žig) s strani AMEU in univerze gostiteljice/ podjetja iz tujine. Študijski sporazum lahko izpolnite tudi online, in sicer tukaj.

Dotacija Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Študent Erasmusa ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.

Dotacija je lahko odobrena samo za obdobje navedeno v pismu o sprejemu, ki ga študent prejme od univerze gostiteljice/ podjetja oziroma v času trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem univerze gostiteljice.

Študent mora opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred in ob koncu obdobja mobilnosti, če je glavni jezik študija eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS.

Spletna jezikovna podpora "Online Linguistic Support" (OLS) študentom omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju ali praksi. Omogoča tudi spletne jezikovne tečaje s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje.

 

VIŠINA FINANČNE PODPORE ERASMUS+ IN DODATNIH ŠTIPENDIJ ZA POGODBENO LETO 2020 - 2022

1. Nacionalna agencija je določila višino Erasmus+ finančne dotacije za posamezno skupino držav za pogodbeno leto 2020, kot sledi:

Skupina 1: države Programa z višjimi življenjskimi stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

520 EUR/mesec
Skupina 2: države Programa s srednjimi življenjskimi stroški Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija 470 EUR/mesec
Skupina 3: države Programa z nižjimi življenjskimi stroški Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija 420 EUR/mesec

Dodatek k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji za mobilnost za namen prakse: 100 EUR/mesec.

2. K osnovni Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa štipendij Ad futura za individualno mobilnost študentov v tujini v okviru programa Erasmus+, zaprosijo za dodatno štipendijo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Dodatna štipendija znaša 27,97 EUR/ mesec in se izplača le za mesec, za katerega študent prejme Erasmus+ dotacijo, skladno z določbami pogodbe med študentom in prijaviteljem.

3. Študenti iz socialno šibkejših okolij (ki imajo veljavno odločbo Centra za socialno delo iz katere je razvidno, da prejema študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine) lahko zaprosijo za dodatek (dodatno spodbudo za socialno šibkejše) k osnovni Erasmus+ finančni dotaciji.

AMEU se zavezuje k polnemu spoštovanju principov ne-diskriminacije ter k zagotovitvi enakega dostopa in priložnosti do mobilnosti posameznikov iz različnih okolij, zato so študentje iz šibkejših okolij, zraven Erasmus+ dotacije, upravičeni do dodatne spodbude za socialno šibkejše.

Namen programa “Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij” je povečati mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij ter posledično povečati učinek mednarodne mobilnosti, ki pripomore k pridobivanju novih kompetenc za potrebe trga dela.

Znesek spodbude za socialno šibkejše znaša 200,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto.

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Več na https://www.eu-skladi.si/

POSTOPEK PRIJAVE NA ERASMUS+ MOBILNOST