Opravljanje študijskih obveznosti brez statusa

OBČANI

Osebe, ki na Alma Mater še niso bile vpisane, lahko posamezne študijske obveznosti opravljajo kot občani. V tem primeru morajo opraviti evidenčni vpis. Z evidenčnim vpisom torej študent ne pridobi statusa študenta, pridobi pa pravico dostopa do študijskih okolij in informacijske podpore.

Evidenčni vpis se opravi tako, da se izpolni obrazec Prijava za opravljanje študijskih obveznosti brez vpisa na Alma Mater. Izpolnjen obrazec se odda osebno v referat ali pošlje s priporočeno pošiljko po pošti v pristojni referat. K izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti Potrdilo o plačilu.

Izvedba študijskih obveznosti z izpitom se obračuna tako, da se šolnina letnika deli s 60 KT in pomnoži s številom KT predmeta. Plačilo vključuje opravljanje vaj pri predmetu, klinične vaje pri predmetu ter dvakratno opravljanje izpita, kolokvija ali delnega izpita ter dostop do študijskih gradiv. V primeru, da gre za tretji ali vsak nadaljnji pristop k izpitu, je udeleženec dolžan poravnati znesek po veljavnem Ceniku Alma Mater.

PAVZERJI

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, prejmejo status pavzerja. V primeru, da želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, morajo kandidati izpolniti obrazec Prijavnica za opravljanje študijskih obveznosti za kandidate brez statusa in ga posredovati v Referat za študijske zadeve na Alma Mater. K prijavi morajo priložiti potrdilo o plačilu v skladu s Cenikom Alma Mater. Za vsak izpit, kolokvij ali delni izpit, ki ga želijo opraviti, morajo izpolniti nov obrazec.

Pavzerji nimajo dostopa do Moodla. Dostop do Moodla prejmejo za tiste predmete, za katere se prijavijo in plačajo opravljanje posameznega predmeta v skladu s Cenikom Alma Mater. V tem primeru se omogoči dostop do gradiv za tekoče študijsko leto (gradiva za pretekla študijska leta ni možno prejeti).

Dostop do VIS-a se blokira, če ima študent status pavzerja več kot 2 leti. Če želi študent ponovno aktivirati dostop do VIS-a, se naj obrne na Referat za študijske zadeve. V vsakem primeru pa mora študent morebitne prijave ali odjave na izpite opraviti preko Referata za študijske zadeve.