Pogojni vpis

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, četudi ni opravil vseh obveznosti in pogojev za napredovanje v višji letnik in če ima zato utemeljene razloge, kot so navedeni v nadaljevanju.

Utemeljeni razlogi in zahtevana dokazila

 • Materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige. Študentke matere, ki v času tekočega študijskega leta rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka, v kolikor imajo v tekočem študijskem letu status študenta. 

 • Rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek – dokazilo: potrdilo specialista ginekologa.

 • Očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka – izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o koriščenju dopusta za nego in varstvo otroka.

 • Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj – oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik s časom zdravljenja. Na zdravniškem potrdilu mora biti naveden termin odsotnosti. V času odsotnosti študent ne sme opravljati izpitnih rokov in drugih obveznosti, kar je razvidno iz uradne evidence VIS-a. 

 • Smrt družinskih članov študenta (mati, oče, brat, sestra, mož, žena, otrok) v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo izpis iz knjige umrlih, rojstne matične knjige, iz katerih izhaja sorodstveno razmerje, pri članih skupnega gospodinjstva – potrdilo o skupnem gospodinjstvu.

 • Težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem.

 • Izobraževanje po dveh ali več študijskih programih – dokazilo: potrdilo o vpisu.

 • Najmanj trimesečno izobraževanje v tujini – dokazilo: dokazilo o izobraževanju v tujini.

 • Aktivno sodelovanje v organih zavoda – dokazilo: potrdilo predsednika organa AMEU o aktivni udeležbi študenta na sejah organov AMEU.

 • Izjemna aktivnost na umetniškem, kulturnem, humanitarnem, športnem in raziskovalnem področju v času izpitnih obdobjih – dokazilo: potrdilo o izjemni aktivnosti, ki ga izda ustrezna krovna organizacija kot je: 

  • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika, 

  • potrdilo športne gimnazije o športnem statusu ali 

  • potrdilo najvišjega organa za športe, ki niso olimpijska disciplina; 

  • potrdilo o uspehu na državnem tekmovanju iz znanja ali srečanju mladih raziskovalcev; 

  • potrdilo o udeležbi na olimpijadi znanja. 

Študent mora predložiti uradno dokazilo o utemeljenih razlogih, ki jih uveljavlja. Razlaga in merila za upoštevanje zgoraj navedenih razlogov so v pristojnosti Komisije za študijske zadeve.

Študent, ki se želi v naslednjem študijskem letu izjemoma (pogojno) vpisati v višji letnik, mora oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za pogojni vpis v višji letnik študent odda elektronsko preko VIS-a in v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu - pogojni vpis in jo izpolni.

K izpolnjeni prošnji doda skenirana dokazila (do pet priponk). Ko bo prošnja popolna in uspešno oddana preko VISa, jo bo referat uvrstil na zadnjo sejo Komisije za študijske zadeve (KŠZ) v tekočem študijskem letu in študentu izstavil račun za obravnavo vloge v skladu s cenikom Alma Mater. Račun bo prejel na svoj email naslov, ki ga mora poravnati v roku sedmih dni.

Študent, ki mu bo Komisija odobrila pogojni vpis v višji letnik, mora upoštevati slednje: V roku 5 delovnih dni po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve bomo pripravili vpisni list, ki ga izpolnite elektronsko v VIS-u ter s tem opravite vpis v višji letnik. V VIS vstopate preko spletne strani AMEU - https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom. V kolikor študent še čaka na rezultate izpita, bo njegova vloga za pogojni vpis obravnavana na KŠZ naknadno (tudi po roku za oddajo vloge na KŠZ). V kolikor bo študent izpolnil pogoje za vpis v višji letnik, mora prošnjo izbrisati iz VISa, da se izogne nepotrebnim dodatnim stroškom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za preteklo študijsko leto ter izpolnili vse dodeljene ankete.