Podaljšanje študentskega statusa

Iz upravičenih razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, če:

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri;

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer;

 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik ali semester;

 • študent ne dokončna podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Za študente na študijskih programih prve, druge stopnje, enovitih magistrskih in doktorskih študijskih programih velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

Utemeljeni razlogi za neopravljene študijske obveznosti:

 • Materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige. Študentke matere, ki v času tekočega študijskega leta rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka, v kolikor imajo v tekočem študijskem letu status študenta. 

 • Rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek – dokazilo: potrdilo specialista ginekologa.

 • Očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka – izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o koriščenju dopusta za nego in varstvo otroka.

 • Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj – oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik sčasom zdravljenja. Na zdravniškem potrdilu mora biti naveden termin odsotnosti. V času odsotnosti študent ne sme opravljati izpitnih rokov in drugih obveznosti, kar je razvidno iz uradne evidence VIS-a; 

 • Težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem.

 • Priznan status osebe s posebnimi potrebami in s posebnim statusom – dokazilo: odločba o priznanem statusu osebe s posebnimi potrebami ali posebnim statusom

 • Aktivno sodelovanje v organih zavoda – dokazilo: potrdilo predsednika organa AMEU o aktivni udeležbi študenta na sejah organov AMEU.

 • Aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih ali športnih prireditvah – dokazilo: potrdilo o aktivni udeležbi, ki ga izda ustrezna krovna organizacija kot je: 

  • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika, 

  • potrdilo športne gimnazije o športnem statusu ali 

  • potrdilo najvišjega organa za športe, ki niso olimpijska disciplina; 

  • potrdilo o uspehu na državnem tekmovanju iz znanja ali srečanju mladih raziskovalcev; 

  • potrdilo o udeležbi na olimpijadi znanja. 

Študent mora predložiti uradno dokazilo o utemeljenih razlogih, ki jih uveljavlja. Razlaga in merila za upoštevanje zgoraj navedenih razlogov so v pristojnosti Komisije za študijske zadeve.

Študent, ki ima utemeljene razloge za neopravljene študijske obveznosti, mora oddati prošnjo za podaljšanje študentskega statusa, na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za podaljšanje statusa študenta študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – podaljšanje statusa študenta in jo izpolni. K izpolnjeni prošnji doda skenirana dokazila (do pet priponk). Ko bo prošnja popolna in uspešno oddana preko VISa, jo bo referat uvrstil na prvo naslednjo sejo Komisije za študijske zadeve (KŠZ) in študentu izstavil račun za obravnavo vloge v skladu s cenikom Alma Mater. Račun bo prejel na svoj email naslov, ki ga mora poravnati v roku sedmih dni.  

Študent, kateremu bo Komisija odobrila podaljšanje študentskega statusa, mora upoštevati slednje: Po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo v roku 5 delovnih dni pripravili vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne  https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za preteklo študijsko leto ter izpolnili vse dodeljene ankete. 

Stroški podaljšanja študentskega statusa

Vsak študent ob vpisu plača vpisnino po ceniku Alma Mater (100,00 EUR). Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navede SI00 in številko računa, v namen plačila navede ime in priimek študenta ter PODALJŠANJE STATUSA. Ostale bančne informacije najdete na naslednji povezavi: http://almamater.si/kontakt-s52