Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na AMEU v letih 2016 – 2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 23. septembra 2016 objavilo javni razpis »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016  - 2018.«

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je oddala vlogo za operacijo »Building Bridges«, v okviru katere je uspešno prijavila 12 gostovanj tujih strokovnjakov.

Namen operacije je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na AMEU. Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, predvsem dolgoročna partnerstva, katerih cilj je sodelovanje na pedagoškem, raziskovalnem in razvojnem področju. AMEU bo v okviru projekta gostila tudi slovensko strokovno in akademsko osebje, ki je zaposleno na institucijah v tujini, kar bo prineslo tesnejše povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami.

Cilji operacije

  • okrepitev sodelovanja in povezovanja AMEU s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja,

  • okrepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov,

  • razvoj učnega okolja, ustvarjalnosti in inovativnosti ter posodobitev študijskih programov,

  • večja kakovost poučevanja, učenja in učnih izidov študentov,

  • okrepitev sodelovanja s partnerji na mednarodnih raziskovalnih projektih, skupnih študijskih programih in sklepanje strateških partnerstev.

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 75.738,00 EUR, od tega znaša:

  • prispevek Evropske unije 60.590,40 EUR (80 %),

  • pripadajoča slovenska udeležba 15.147,60 EUR (20 %).

Rok za izvedbo operacije je do 30.06.2018.

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisarna AMEU

tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.backo@almamater.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.siI

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.