Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu (DECAP-HE)

Vodja projekta: dr. Polonca Pangrčič

Trajanje projekta: 1.6.2022 – 30.4.2024

Financer: Norveški finančni mehanizem

Nosilec projekta: AMEU-ECM

Sodelujoči partnerji:

  • Pedagoški inštitut
  • Gospodarska zbornica Slovenije
  • Študentska organizacija Slovenije
  • Kristiania University College

Kratka vsebina projekta:
Glavni splošni cilj projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju ter opolnomočiti posameznike in institucije v visokem šolstvu, da se v sodelovanju z drugimi deležniki ter z izmenjavo dobrih praks aktivno odzovejo na izzive priprave študentov na delo in življenje v 21. stoletju.

Projekt bo prispeval k rezultatu izbranega programa, saj bo izboljšal sodelovanje in vključevanje institucij na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja. V  projektu kot partner aktivno sodeluje Kristiania University College, ena najstarejših zasebnih visokošolskih ustanov na Norveškem, ki je priznana po visoko kakovostnih praksah v poučevanju in zagotavljanju aktivnih, na študenta osredotočenih učnih okolij, ki so usmerjena k praksi in potrebam družbe. Z vzpostavitvijo sodelovanja z izbranimi partnerji in ostalimi deležniki na Norveškem bodo učitelji, vodstvo institucij, izvajalci usposabljanj in politični odločevalci dobili dostop do modernih, na študenta osredotočenih praks, s čimer bodo imeli možnost primerjati te prakse z obstoječimi praksami v slovenskem okolju ter poiskati področja za izboljšave. S tem bo projekt posameznike in institucije opolnomočil, da dejavneje sodelujejo pri razvoju visokošolskega izobraževanja na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni in zagotavljajo visokokakovostne učne izkušnje osebju in študentom ter tako povečajo svojo učinkovitost in doprinos v šolstvu in družbi kot celoti.


Cilji projekta:

  1. Skozi institucionalno sodelovanje ugotoviti in uporabiti temeljne značilnosti pedagoških praks, ki so  skladne z načeli aktivnega učenja za razvijanje ključnih kompetenc za 21. stoletje v visokošolskem izobraževanju.

  2. Razviti in širiti nove prakse in učna okolja, ki so zasnovana na načelih aktivnega učenja za 21. stoletje, ter zagotoviti razvoj in trajnost aktivnih učnih okolij v celotnem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji.

  3. Zasnovati mrežo interaktivnih učnih okolij za inovativno poučevanje in izgradnjo skupnosti prakse v pedagogiki aktivnega učenja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja v visokem šolstvu.

Spletna stran projekta: https://decap-he.si